ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.373.2020 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku pn. Dom Nauczyciela położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.373.2020 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku pn. Dom Nauczyciela położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 04.11.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.373.2020

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmujący kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja)
do budynku  pn. Dom Nauczyciela położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1

Planowane zużycie: 150 000 kWh/rok

   - zapotrzebowanie na moc godzinową: 110 kWh /h 

   - rodzaj urządzenia gazowego: kocioł C.O i C.W.U. – 2 szt. o mocy 2 x 60 kW, kuchnia                              gazowa z piekarnikiem gazowym – 1 szt. o mocy 1 x 10 kW

  - taryfa OSD: W4,

  - numer gazomierza: 01126788.

 

Kompleksowa dostawa gazu będzie się odbywać na podstawie umowy kompleksowej czyli umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. dla budynku położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1- 150 000 kWh/rok. Podana powyżej wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia i nie jest równoznaczna z realnym lub deklarowanym poborem gazu ziemnego w czasie trwania umowy. W związku z tym nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości gazu.

Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2021r. do 31.12.2021 roku i nie będzie przekształcać się w umowę na czas nieokreślony. Rozliczenia za paliwo gazowe dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury wystawiane na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych. Faktury płatne będą na rachunek Sprzedawcy przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Nabywcy.

 

Faktury VAT będą wystawiane na:

Nabywca: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-50-44

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

 

Termin realizacji umowy: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Logistyki przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 339 lub (18) 26 61 365.

 

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

4. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 16.11.2020 r.  do godz. 1000  drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty)
5. Kryteria oceny ofert:

 

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Druk formularza ofert

- załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

- załącznik nr 3 – Informacja administratora danych osobowych