ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.39.2019 - sporządzenie opracowania geodezyjnego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.39.2019 - sporządzenie opracowania geodezyjnego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 15.04.2019r.

Nasz znak: ZA.271.39.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego - podziału działki ewid. nr 225/16 o pow. 0,0248 ha, położonej w Niedzicy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, celem wydzielenia części przyległej do działek ewid. nr: 1829/4, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1830/2, 1830/3, 1830/4 - do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym sporządzenie wstępnego projektu podziału a po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Łapsze Niżne operatu projektu podziału działek do zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej.           

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784.

Pracownik prowadzący – Pani Barbara Noworyta

Termin realizacji poszczególnych etapów:

  • wstępny projekt podziału - 3 czerwca 2019 r.
  • projekt podziału - 2 miesiące od otrzymania pozytywnej opinii Wójta Gminy Łapsze Niżne

W ofercie należy podać ceny dla każdego etapu odrębnie.

Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur cząstkowych po każdym z wykonanych etapów.

 

Termin wykonania wstępnego projektu podziału - 03.06.2019 r.; termin wykonania operatu podziału - 2 miesiące od otrzymania pozytywnej opinii Wójta do wstępnego projektu podziału.               


Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24.04.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.39.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego - podziału działki ewid. nr 225/16 o pow. 0,0248 ha, położonej w Niedzicy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, celem wydzielenia części przyległej do działek ewid. nr: 1829/4, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1830/2, 1830/3, 1830/4 - do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym sporządzenie wstępnego projektu podziału a po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Łapsze Niżne operatu projektu podziału działek do zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej.             
2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.