Rozpoznanie rynku - ZA.271.400.2020 - Aktualiazacja elektronicznego zbioru dokumentów | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.400.2020 - Aktualiazacja elektronicznego zbioru dokumentów

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 18.11.2020r.

Nasz znak: ZA.271.400.2020

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2.    Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacji elektronicznego zbioru dokumentów dowodów zmian uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dowodów zmian z lat 1979-1995.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 1.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii  w pokoju nr 2.15  przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-790.

 

  1. Termin realizacji: 22 grudzień 2020 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23.11.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

5.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia – 100 %

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.