ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.41.2019 - świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.41.2019 - świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 19.04.2019r.

Nasz znak: ZA.271.41.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu,
ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w podziale na trzy zadania.

 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach kursu „Fotografia plenerowa, pejzażowa” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Miejsce pleneru odbędzie się w centrum Katowic (Spodek) w dniu 06.05.2019r.

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ do Katowice (Spodek), ul. Olimpijska, 400-005 Katowice.

2. Przewiezienie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem spod Katowice (Spodek), ul. Olimpijska, 400-005 Katowice na Osiedle Nikiszowiec, 40-432 Katowice.

3. Odebranie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem z Nikiszowiec odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

4. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach kursu „Fotografia plenerowa, pejzażowa” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Miejsce pleneru odbędzie się w centrum Kraków (Rynek) w dniu 07.05.2019r.

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ do Kraków (Rynek), ul. Basztowa, 31-156 Kraków.

2. Przewiezienie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem Kraków (Rynek), ul. Basztowa, 31-156 Kraków do Nowa Huta (Aleja Róż - Plac Centralny).

3. Odebranie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem z Nowa Huta (Aleja Róż - Plac Centralny) odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

4. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odebranie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach kursu „Fotografia plenerowa, pejzażowa” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Miejsce pleneru odbędzie się w Zamek Ogrodzieniec w dniu 08.05.2019r.

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ do Zamek Ogrodzieniec, ul. Zamkowa, 42-440 Podzamcze.

2 Odebranie jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2019) wraz z 1 opiekunem z Zamek Ogrodzieniec ul. Zamkowa, 42-440 Podzamcze odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ

 

Termin wykonania zamówienia:

zadanie nr 1: 06.05.2019r.

zadanie nr 2: 07.05.2019r.

zadanie nr 3: 08.05.2019r.

Osoby upoważnione do kontaktów: – Marta Rajca, Iwona Waksmundzka
- tel.: 18 266 61 340.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.04.2019r. do godz. 10:00

Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14w sekretariacie pokój 3.09

Faksem na numer 018 26 61 344

lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
ZA.271.41.2019 Oferta cenowa – świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w podziale na trzy zadania.

pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zadania -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych