Rozpoznanie rynku - ZA.271.411.2020 - Wykonanie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.411.2020 - Wykonanie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 24.11.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.411.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na dzień01.01.2019 r. w odniesieniu  do dz. ewid. nr 4311/2o pow. 0,0228 ha poł. w Rabce - Zdroju przy ul. Nowy Świat   15/6, obj. KW nr NS2L/00014935/8 w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania  wieczystego stosownie do  art. 21 ust.  2a ustawy  z    dnia  20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst  jedn. Dz.  U. 2020, poz.  139 z późn.  zm.) oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w  prawo własności w trybie powołanej ustawy. Wymagania dodatkowe: W postępowaniu, na   potrzeby którego zostanie wykonany ww. operat   rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie12 miesięcy  od daty jego sporządzenia, stosownie do  art. 156 ust. 4    ustawy o   gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący: Pan Łukasz Trzciński.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 18 grudnia 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów:  Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 30.11.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340