ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.43.2019 - Usługi transportowe polegające na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów ZSTiP w Nowym Targu na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.43.2019 - Usługi transportowe polegające na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów ZSTiP w Nowym Targu na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.04.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.43.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Usługi transportowe polegające na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 następujące części:

Część nr 1: Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 28-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona: ZSTiP/on-line/budownictwo/2018/1) Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu (zwanego dalej ZSTiP)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. Termin wyjazdu 23.05.2019r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 28-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona: ZSTiP/on-line/budownictwo/2018/1) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ pod siedzibę Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
 2. Odebranie jednej max. 28.-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona: ZSTiP/on-line/budownictwo/2018/1) wraz z 1 opiekunem spod siedziby Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków i odwiezienie ich pod Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.
 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

Część nr 2: Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 28-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSTiP/on-line/mechanika/2018/1.) Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu (zwanego dalej ZSTiP)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Termin wyjazdu 30.05.2019 r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 28-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSTiP/on-line/mechanika/2018/1.) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ pod siedzibę Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 2. Odebranie jednej max. 28.-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSTiP/on-line/mechanika/2018/1.) wraz z 1 opiekunem spod siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków i odwiezienie ich pod Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.
 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w części nr 1 i 2 odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

3. Termin wykonania zamówienia:

Część nr 1 – 23.05.2019 r.

Część nr 2 – 30.05.2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: – Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca - tel.: 18 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10.05.2019 r.  do godz. 11:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.08
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
  ZA.271.43.2019: Oferta  cenowa – Usługi transportowe polegające na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, Część nr ………………….
 1. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zamówienia w części nr 1 - 100%

        Cena brutto za całość zamówienia w części nr 2 – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 A – Formularz oferty dla części nr 1

Załącznik nr 1 B – Formularz oferty dla części nr 2

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych