ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.44.2018 Świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.44.2018 Świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim"

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 14.05.2018r.

Nasz znak: ZA.271.44.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia
w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie w terminie do 31 maja 2018 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2018) kształcących się w zawodzie technik handlowiec w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 2 opiekunami do Krakowa.

 

Obowiązki wykonawcy:

 

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2018) wraz z 2 opiekunami spod Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ do Hali MAKRO Cash and Carry Polska S.A.  ul. Zakopiańska 70a w Krakowie ( wyjazd o godzinie 8:00, zwiedzanie Hali w godzinach 10:00 – 13:00 ).

2. Odebranie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2018) wraz z 2 opiekunami spod Hali MAKRO Cash and Carry Polska S.A.  ul. Zakopiańska 70a w Krakowie i odwiezienie ich pod siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu ( odjazd z Krakowa o godzinie ok.  14:30 ).

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2018 r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: – Jolanta Mrugała,Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka
  - tel.: 18 266 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 18.05.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
ZA.271.44.2018 Oferta  cenowa - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej
w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim.

 pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zadania  -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty