ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.46.2018 dowiezienie i odwiezienie jednej max. 27-osobowej grupy uczniów (uczestników zajęć on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym) Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (zwaneg | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.46.2018 dowiezienie i odwiezienie jednej max. 27-osobowej grupy uczniów (uczestników zajęć on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym) Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (zwaneg

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 15.05.2018 r.

 

Nasz znak: ZA.271.46.2018

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 
  i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: dowiezienie i odwiezienie jednej max. 27-osobowej grupy uczniów (uczestników zajęć on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym) Zespołu Szkół Technicznych               i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (zwanego dalej ZSTiP)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków w dniu 01.06.2018 r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów..

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

1.            Dowiezienie jednej max. 27-osobowej grupy uczniów (uczestników zajęć on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Techniczych                      iPlacówek im. St. Staszica w Nowym Targu ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ pod siedzibę Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica  w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Odebranie jednej max. 27-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2017/1) wraz z 1 opiekunem  spod siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 30 i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

2.            Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.            Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 01.06. 2018 r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: – Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka
  - tel.: 18 266 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.05.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
ZA.271.46.2018 Oferta  cenowa - dowiezienie i odwiezienie jednej max. 27-osobowej grupy uczniów (uczestników zajęć on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym) Zespołu Szkół Technicznych  i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (zwanego dalej ZSTiP)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zadania  -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty