ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.46.2019 - sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.46.2019 - sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 20.05.2019r.

Nasz znak: ZA.271.46.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzaniu w 2019 r. operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego, niezbędnych tut. Urzędowi do ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

•          Cena jednostkowa brutto dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą.  

•          Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109, ze zm.);

- Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;        

- innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

•          W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do występowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, przed sądami powszechnymi oraz do uczestnictwa w spotkaniach z udziałem stron prowadzonego postępowania, jak również do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Sprawę prowadzi: Pan Łukasz Trzciński.

  1. Termin wykonania zamówienia:   sukcesywnie do 15 listopada 2019 roku  (4 tygodnie od zlecenia – zgodnie z umową).
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.05.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.46.2019 - Usługi – Sporządzaniu w 2019 r. operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego, niezbędnych tut. Urzędowi do ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena jednostkowa brutto operatu szacunkowego wyceny nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

-Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.