Rozpoznanie rynku - ZA.271.467.2020-ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz ubezpieczenie od wszystkich | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.467.2020-ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz ubezpieczenie od wszystkich

status: zamknięte

10

 

Nowy Targ, 29.12.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.467.2020

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, jednakże Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-339. Pracownik prowadzący – Pani Sabina Jastrzębska.

 

  1. Termin wykonania zadania: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
  2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura – Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Iwona Waksmundzka,  tel. ( 018) 26  61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 18.01.2021 r.  do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

  1. Kryteria oceny ofert:

        Cena brutto za całość zamówienia– 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych