ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.47.2018 - Usługi - Pełnienie na rzecz Zleceniodawcy funkcji Inspektora Ochrony Danych. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.47.2018 - Usługi - Pełnienie na rzecz Zleceniodawcy funkcji Inspektora Ochrony Danych.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 18.05.2018r.

Nasz znak: ZA.271.47.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Pełnienie  na rzecz Zleceniodawcy funkcji Inspektora Ochrony Danych,  o którym mowa w sekcji  
4 tego rozporządzenia (art. 37 – 39) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1) dla jednostek wskazanych poniżej:

Zadanie 1: Pełnienie zadań Inspektora ochrony danych dla jednostek oświatowych:

 1. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera, ul. Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka Zdrój
 4. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka Zdrój
 5. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu, ul. Plac Krasińskiego 1,  34-400 Nowy Targ
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ
 9. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ
 10. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana, ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ
 11. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce Zdroju, ul. Słowackiego 2, 34-700 Rabka Zdrój
 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ

Zadanie 2: Pełnienie zadań Inspektora ochrony danych dla jednostek pomocy społecznej:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,
 2. Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,
 3. Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju,
 4. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu wraz z filią w Rabce -Zdroju „Radość Życia”,

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia na okres od 25.05.2018 do 31.12.2018, obecność fizyczna w każdej jednostce przynajmniej raz w miesiącu, stała dostępność telefoniczna, email.

Niezbędnie wymagania:

 1. Obywatelstwo Polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. Staż pracy na stanowisku związanym z ochrona danych osobowych, (min . 1 rok),
 5. Udokumentowanie znajomości zagadnień ochrony danych osobowych certyfikaty, zaświadczenia,
 6. Spełnianie wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 7. Znajomość następujących aktów prawnych
 1. Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność.

Zakres zadań inspektora ochrony danych

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; działanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Współpraca z organem nadzorczym w rozumieniu przepisów  art. 51 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
 6. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności
 7. Nadzorowanie opracowanie i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 8. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
 9. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 10. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych
 11. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń  w których przetwarzane są dane osobowe,
 12. Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych w tym: pism umów, klauzul informacyjnych i opinii z zakresu ochrony danych osobowych,
 13. Współpraca z Biurem Systemów Informatycznym Zleceniodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,
 14. Przeprowadzenia analizy ryzyka,
 15. Wszelkie inne czynności które okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań inspektora ochrony danych osobowych.

Wynagrodzenie: Z tytułu realizacji umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne płatne z góry w formie opłaty miesięcznej. Wynagrodzenie  płatne będzie  z góry, w formie abonamentu, wedle zasad określonych poniżej: Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Zleceniobiorcy podany na fakturze, przy czym zapłata nastąpi nie później, niż w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Faktura VAT wystawiona zostanie do 7-go dnia każdego miesiąca i obejmuje wynagrodzenie za miesiąc wystawienia faktury odrębnie dla każdej z obsługiwanych jednostek.

UWAGA!!!  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne z zadań.

 1. Termin wykonania zamówienia:    do 31.12.2018r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Iwona Waksmundzka
   tel. ( 018) 26 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 25.05.2018r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - ZA.271.47.2018 Usługi - Pełnienie  na rzecz Zleceniodawcy funkcji Inspektora Ochrony Danych  - Oferta dla zadania …………………………………….

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość poszczególnego zadania – 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,  tel.: (18) 26 61 340.