ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.470.2020 - świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.470.2020 - świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.12.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.470.2020

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

 

Zadanie nr 1 - usługa pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego: OC, AC, NW, Assistance oraz ubezpieczenie szyb dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zadanie nr 2 - usługa ubezpieczenia komunikacyjnego OC oraz NNW dla pojazdu służbowego – mini ładowarki kołowej GG010, będącej własnością Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

  1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego (załącznikiem nr 1 i 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
  2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26  61 340, e-mail: przetarg@nowotarski.pl.
  3. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 21.01.2021 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać skan wypełnionego druku formularza oferty).
  4. Kryteria oceny ofert:

        Cena brutto za całość zamówienia– 100%

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365, e-mail: logistyka@nowotarski.pl.  

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikiem nr 1 i 2 – wykazem samochodów_pojazdów)

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel. (018) 26  61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl