ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.64.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 1824/4 o pow. 0,0841 ha poł. w obrębie Ponice obszaru stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.64.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 1824/4 o pow. 0,0841 ha poł. w obrębie Ponice obszaru stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.07.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.64.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 1824/4 o pow. 0,0841 ha poł. w obrębie Ponice (powstałej z podziału dz. ew. nr 1824 o pow. 0,0900 ha operatem nr P.1211.2018.3744 z daty 03.09.2018 r.) obszaru stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, pozostałego po zasiedzeniu przez osoby fizyczne części ww. dz. ew. nr 1824 (opisanej w opracowaniu do celów sądowych z daty 17.10.2016 r. GK.6640.4447.2015 jako dz. ew. nr 1824/1 o pow. 0,0341 ha) zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 28 marca 2019 r. sygn akt. III Ca 495/17 (z uwzglednieniem wydzielenia pow. 59 m2 pod drogę powiatową powołanym operatem nr P.1211.2018.3744, zatwierdzonego ostateczną decyzją wydaną w trybie zrid) - celem doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów, dokonania zmiany wpisów w księgach wieczystych a także prawidłowego naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

        
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pan Łukasz Trzciński.

 

3. Termin realizacji: 14 październik 2019 r.        
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.64.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 1824/4 o pow. 0,0841 ha poł. w obrębie Ponice obszaru stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.