ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.65.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 605/2 o pow. 0,1460 ha poł. w obrębie Rabka-Zdrój obszaru o pow. 0,0004 ha stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.65.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 605/2 o pow. 0,1460 ha poł. w obrębie Rabka-Zdrój obszaru o pow. 0,0004 ha stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.07.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.65.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 605/2 o pow. 0,1460 ha poł. w obrębie Rabka-Zdrój (powstałej z podziału dz. ew. nr 605 o pow. 0,1900 ha operatem nr 280/6/1/80 z daty 15.01.1980 r.) obszaru o pow. 0,0004 ha stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Rabka o wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 01.12.1980 r. znak: ZGT.8221/2-20/80, opisanego w operacie wywłaszczeniowym nr P.1211.1974.122 (dawny 280/6/7/74 z dnia 24.04.1974 r.) jako część dz. ew. 605 - celem doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów oraz dokonania stosownych wpisów w księgach wieczystych.

        
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pan Łukasz Trzciński.

 

3. Termin realizacji: 30 wrzesień 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

   W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.65.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu z dz. ew. nr 605/2 o pow. 0,1460 ha poł. w obrębie Rabka-Zdrój obszaru o pow. 0,0004 ha stanowiącego przedmiot prawa własności Skarbu Państwa.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.