ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.72.2019 Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości: 1) oznaczonej jako działka ewid. nr 230 i 239 o łącznej pow. 0,5900 ha, położonej w Czorsztynie według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.72.2019 Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości: 1) oznaczonej jako działka ewid. nr 230 i 239 o łącznej pow. 0,5900 ha, położonej w Czorsztynie według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 13.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.72.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości: 1) oznaczonej jako działka ewid. nr 230 i 239 o łącznej pow. 0,5900 ha, położonej w Czorsztynie według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu z dnia zwrotu; 2) oznaczonej jako działka ewid. nr 257/2 o pow. 0,0696 ha, położonej w Czorsztynie według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu z dnia zwrotu.

Pkt. 1

Określenie w ramach tego opracowania zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu

o stan nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu.

Według stanu na dzień wywłaszczenia nieruchomość była zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi. Obecnie stanowi teren niezabudowany. Operat ten jest niezbędny

do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej prowadzonego pod znakiem sprawy  GN.V-7221A/38/99.

 

Pkt. 2

Określenie w ramach tego opracowania zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu

 o stan nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu

(przy określeniu zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości nie uwzględnia się skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym

i zmian w otoczeniu nieruchomości). Według stanu na dzień wywłaszczenia działka była niezabudowana. Obecnie stanowi również teren niezabudowany. Operat ten jest niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej prowadzonego pod znakiem sprawy GN .7221A/45/01.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju

nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783. Pracownik prowadzący: Grażyna Kubik

3. Termin realizacji: 27 września 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 20.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.72.2019 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości: 1) oznaczonej jako działka ewid. nr 230 i 239 o łącznej pow. 0,5900 ha, położonej w Czorsztynie według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu z dnia zwrotu; 2) oznaczonej jako działka ewid. nr 257/2 o pow. 0,0696 ha, położonej w Czorsztynie według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu z dnia zwrotu (dodatkowe wymagania w załączniku nr 1).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.