ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.80.2018 - Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.80.2018 - Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 06.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.80.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną, niezbędnych w prowadzonym postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do dz. ewid. nr 14313/8 o pow. 0,0096 ha i nr 14312/5 o pow. 0,0081 ha poł. w Ochotnicy Górnej (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-25404/97/05). 

Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:

1/ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.); 2/ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2109, ze zm.);   

3/ Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;

4/ innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

  • W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania (w wypadku konieczności ich przeprowadzenia), do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  •  Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym wyjaśnień, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej, zgodne z celem wywłaszczenia (przejęcia) powoduje wzrost jej wartości (zasada korzyści wynikająca z art. 134 ugn).
  • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest przedstawić w operacie szacunkowym analizę rynku regionalnego (obejmującego obszar województwa) w przypadku braku na rynku lokalnym nieruchomości drogowych podobnych do przedmiotu wyceny oraz wyjaśnić powody nierozszerzenia zgodnie z § 36 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego rynku lokalnego na rynek regionalny.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-782. Sprawę prowadzi Pan Andrzej Rodak.

3. Termin wykonania zamówienia: 22 października 2018 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.09.2018 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.80.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną, niezbędnych w prowadzonym postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do dz. ewid. nr 14313/8 o pow. 0,0096 ha i nr 14312/5 o pow. 0,0081 ha poł. w Ochotnicy Górnej.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340