ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.81.2018 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr 18103/3 o pow. 0,1153 ha poł. w miejscowości Ciche. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.81.2018 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr 18103/3 o pow. 0,1153 ha poł. w miejscowości Ciche.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 25.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.81.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr 18103/3 o pow. 0,1153 ha poł. w miejscowości Ciche, celem regulacji stanu prawnego i ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784. Pracownik prowadzący – Pani Katarzyna Kołodziej.

          
3. Termin wykonania zamówienia:  do 5 listopada 2018 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.10.2018 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.81.2018 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr 18103/3 o pow. 0,1153 ha poł. w miejscowości Ciche, celem regulacji stanu prawnego i ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340