ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.87.2018 - Usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.87.2018 - Usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 25.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.87.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.

Zadanie nr 1: Usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego stanowiącymi załącznik nr 2 A do zapytania ofertowego.

Zadanie nr 2: Usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego stanowiącymi załącznik nr 2 B do zapytania ofertowego.

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie nr 1 –  do 30 listopada 2018 r.

Zadanie nr 2  – do 30 listopada 2018 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.10.2018 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.  W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z załącznika nr 2 A  i 2 B) należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta  cenowa – ZA.271.87.2018: Usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z załącznika nr 2 A i 2 B

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z załącznika nr 2 A i 2 B

7.  Kryteria oceny ofert:

 Jedynym kryterium oceny ofert jest:

 Cena brutto za całość zamówienia – 100%

      

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

- Załącznik nr 2 B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

- Załącznik nr 3 A – Projekt umowy dla zadania nr 1

- Załącznik nr 3 B – Projekt umowy dla zadania nr 2

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340