ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.93.2018 : Zakup dysku sieciowego NAS do przechowywania danych z kopii bezpieczeństwa | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.93.2018 : Zakup dysku sieciowego NAS do przechowywania danych z kopii bezpieczeństwa

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 11.10.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.93.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup dysku sieciowego NAS do przechowywania danych z kopii bezpieczeństwa zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego/umowy.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 18.10.2018 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa – ZA.271.93.2018: Zakup dysku sieciowego NAS do przechowywania danych z kopii bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego/umowy.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340