ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.94.2018 - Usługi - Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna) oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.94.2018 - Usługi - Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna) oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 17.10.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.94.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi – Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna) oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzenie ok. 800 zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach (dotyczy oznaczenia nieruchomości w dziale I KW) do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową za zmianę, która obejmuje czynności związane z wprowadzeniem zmiany w części opisowej, w razie konieczności w części graficznej oraz przygotowanie zawiadomienia do KW (część opisowa - program Ewopis, część graficzna - program Ewmapa lub mapa analogowa). Ostateczna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty 40 000,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zlecenia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i ilości wprowadzonych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii w pokoju nr 2.13 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 26-10-779 – Osoba prowadząca: Pani Dorota Adamaszek.

               
3. Termin wykonania zamówienia:  do 30 listopada 2018 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 25.10.2018 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.94.2018 – Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna) oraz przygotowanie zawiadomień o zmianach do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena jednostkowa brutto za 1 zmianę – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Projekt umowy;

Załącznik nr 1 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340