Rozpoznanie rynku - ZA.271.97.2018 Zakup systemu zarządzania bazą danych wraz z licencjami CAL – niezbędnego do uruchomienia programu EZD PUW | Urząd

Strona główna

Rozpoznanie rynku - ZA.271.97.2018 Zakup systemu zarządzania bazą danych wraz z licencjami CAL – niezbędnego do uruchomienia programu EZD PUW

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 07.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.97.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakup systemu zarządzania bazą danych wraz z licencjami CAL – niezbędnego do uruchomienia programu EZD PUW zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego/umowy tj.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

  1. Termin wykonania zamówienia:  21 dni od daty podpisania umowy
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.11.2018 r.  do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa – ZA.271.97.2018: Zakup systemu zarządzania bazą danych wraz z licencjami CAL – niezbędnego do uruchomienia programu EZD PUW zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego/umowy tj.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340