Rozpoznanie rynku - ZA.271.99.2018 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.99.2018 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 07.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.99.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:      
    Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku/umowy.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: listopad-grudzień 2018 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 14.11.2018 r.  do godz. 1000:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.99.2018 „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku/umowy.”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia  - 100%

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340