ROZPOZNANIE RYNKU - ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NEGOCJACJACH - usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na usuwaniu, przemieszczaniu i holowaniu z dróg powiatu nowotarskiego pojazdów oraz przechowywaniu na parkingu strzeżonym. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU - ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NEGOCJACJACH - usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na usuwaniu, przemieszczaniu i holowaniu z dróg powiatu nowotarskiego pojazdów oraz przechowywaniu na parkingu strzeżonym.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 13.12.2017r.

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NEGOCJACJACH

Zaproszenie do negocjacji pozaustawowych na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do negocjacji.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na usuwaniu, przemieszczaniu i holowaniu z dróg powiatu nowotarskiego pojazdów oraz przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz.1260 ze zm.).

Miejsce realizacji usług - granice administracyjne Powiatu Nowotarskiego.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

- usuwanie z dróg powiatu nowotarskiego pojazdów, obejmujące: załadunek, transport na parking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej   (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846 ze zm.);

- parkowanie pojazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- wykonawca będzie zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług;

- wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z holowaniem pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie;

- wykonawca będzie zobowiązany do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi na wniosek osób do tego uprawnionych zgodnie z art. 130a ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- wykonawca będzie zobowiązany do 24-godzinnej dyspozycyjności, ciągłości świadczonych usług przez 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Usuwanie pojazdów z terenu powiatu nowotarskiego:

1. Maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia – 30 min.

2. Realizacja każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi całodobowo przez 7 dni w tygodni.

3. Bezpośrednio lub w dniu następnym po przyjęciu pojazdu na parking strzyżony przesłanie drogę mailową Decyzji usunięcia pojazdu i Protokołu przyjęcia pojazdu na parking.

4. Bezpośrednio po wydaniu pojazdu lub w dniu przesłanie drogę mailową Naliczenia opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdu, Potwierdzenia opłaty, Zezwolenia na odbiór pojazdu oraz Protokół wydania pojazdu.

5. Przedstawienie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu (Wydział Komunikacji 
i Transportu), do 5 dnia każdego miesiąca, wykazu pojazdów usuniętych z terenu powiatu nowotarskiego w miesiącu poprzednim, zawierającego: liczbę porządkową, datę usunięcia, tryb usunięcia, rodzaj i markę pojazdu, numer rejestracyjny, imię i nazwisko właściciela (ew. adres zam.)  oraz kserokopię dyspozycji usunięcia pojazdu.

6. Usuwanie pojazdu z drogi i przekazywanie go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia.  odstąpienie od usunięcia pojazdu.

7. Świadczenie usług pojazdami podanymi w wykazie załączonym do oferty.

8. Umieszczanie usuniętych pojazdów na najbliższym/ych parkingu/ach do miejsca  zdarzenia.

9. Uporządkowanie miejsca, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.

  1. Przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym:
  1. Posiadanie co najmniej dwóch parkingów strzeżonych zlokalizowanych na terenie powiatu nowotarskiego.
  2. Parkingi strzeżone muszą znajdować się w obrębie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Komisariatu Policji w Rabce-Zdrój.

3. Zabezpieczenie przechowywanych pojazdów przez 24 godziny na dobę, teren stale monitorowany,  trwale ogrodzony i utwardzony oraz oświetlony.

4. Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, o których mowa w rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846 ze zm.).

5. Zabezpieczenie pojazdów - prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi -  przykryć folią.

6. Przechowywanie pojazdów na parkingach wymienionych w ofercie.

7. Powiadamianie o nieodebraniu pojazdu z parkingu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (Wydział Komunikacji i Transportu) oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

8. Przedstawianie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu (Wydział Komunikacji 
i Transportu), do 5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu  
w miesiącu poprzednim, zawierającego: liczbę porządkową w podziale na: przyjecie pojazdu zawierające datę i godzinę przyjęcia, rodzaj pojazdu i markę , nr rejestracyjny, nr identyfikacyjny, imię i nazwisko właściciela (ew. adres zam.), wydanie pojazdu zawierające: datę i godzinę wydania, imię i nazwisko odbierającego oraz nr dowodu osobistego, opłatę zawierającą: opłata za usuniecie pojazdu i za przechowywanie na parkingu strzeżonym.

9. Samochody usunięte na parking strzeżony będą na nim przechowywane przez okres 15 dni za kwotę określoną po zakończeniu procedury przetargowej. Po tym terminie kwota ryczałtowa za miesięczne przechowywanie tego pojazdu wynosi 50 zł brutto. W przypadku braku zgody na opłatę ryczałtową, Oferent musi wskazać parking strzeżony, na którym te samochody będą przechowywane bezpłatnie (po odebraniu przez powiat nowotarski).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Naczelnik Wydziału Komunikacji 
i Transportu – Jan Gabor  w pokoju nr 2.30 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (0-18) 26-10-722.

4. Wymagane warunki jakie winien spełnić Wykonawca:

  1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem tzn.  
min. 1 zrealizowanym zleceniem na wykonywanie usług o porównywalnym charakterze  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat oraz dysponuje:

 –            dwoma parkingami strzeżonymi na terenie powiatu nowotarskiego w obrębie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Komisariatu Policji w Rabce-Zdrój, oznakowanymi tablicami informacyjnymi, grodzonymi,  z oświetleniem, z całodobowym dozorem; /parking winien posiadać minimum 10 miejsc parkingowych dla pojazdów  o d.m.c. do 3,5 t i co najmniej 2 miejscami dla pojazdów  o d.m.c. powyżej 3,5 t., parking winien być wyposażony w system alarmowy lub inne środki techniczne np. czujniki, kamery oraz posiada całodobowy dozór; parking wyposażony jest w biuro oznakowane tablicą informacyjną, sprzętem ppoż.;

-              dysponuje co najmniej pięcioma pojazdami z platformą lub przyczepą typu laweta wraz z niezbędnym wyposażeniem, przystosowanym do holowania i załadunku pojazdów  o masie do 3,5 t;

-              dysponuje co najmniej jednym pojazdem z platformą lub przyczepą typu laweta wraz  z niezbędnym wyposażeniem przystosowanym do holowania i załadunku pojazdów o masie powyżej 3,5 t.

-              dysponuje co najmniej jednym pojazdem z platformą lub przyczepą typu laweta wraz  z niezbędnym wyposażeniem przystosowanym do holowania i załadunku pojazdów   o masie powyżej 16 t;

  1. Sytuacja ekonomiczna lub  finansowa:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

  1. 150 000,00 zł w zakresie usług usuwania pojazdów-holowania,
  2. 150 000,00 zł w zakresie usług parkingowych.

5. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.   

6. Osoba upoważniona do kontaktów: procedura – Iwona Waksmundzka (0-18) 26 61 340.

7. Dokument do przedstawienia Zamawiającemu dla Wykonawców zainteresowanych udziałem  
w negocjacjach:

  • Zgłoszenie – załącznik nr 1 do niniejszego pisma;

8. Termin zgłoszenia firm do negocjacji upływa w dniu : 19.12.2017r. godz. 10:00.

9. Termin negocjacji: po otrzymaniu od Wykonawcy zainteresowanego realizacją przedmiotu zamówienia  zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7, termin negocjacji każdorazowo będzie ustalany  
z Wykonawcą (nie później jednak niż do dnia  22-12-2017 r.).

6. Miejsce negocjacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 
34-400 Nowy Targ pok. 3.14

7. Zakres negocjacji:  cena, przedmiot zamówienia, wymagania stawiane przez Zamawiającego, sytuacja Wykonawcy dotycząca uprawnień, doświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, sytuacja ekonomiczna i finansowa, projekt umowy. W trakcie negocjacji Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań postawionych przez Zamawiającego w szczególności w pkt. 4.

8. Osoby prowadzące negocjację: Sekretarz Powiatu – Bartłomiej Garbacz, Naczelnik Wydziału Komunikacji  i Transportu – Jan Gabor, Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych – Iwona Waksmundzka. 

 

Załącznik :

Załącznik nr 1 – „Zgłoszenie do udziału w negocjacjach”.