USŁUGI- Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rdzawka, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój. | Urząd

Strona główna

USŁUGI- Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rdzawka, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój.

status: zamknięte

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USŁUGI: Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rdzawka, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój.

KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rdzawka, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój - Etap I i II. Celem prac jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2101/2017). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 1034/2016) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

Etap I

  1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
  2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
  3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.
  4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.
  5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
  6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

  1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
  2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
  3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.
  4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.