USŁUGI - PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Modernizacja operatu ewidencji gruntów". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI - PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Modernizacja operatu ewidencji gruntów".

status: zamknięte

                                                                                                                                                                              Numer sprawy: ZA.272.27.2018

Postępowanie na zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 euro pod nazwą:

-USŁUGI- Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.

 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 A do siwz.

Etap I

 1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
 2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
 3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.
 4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.
 5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
 6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

 1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
 2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
 3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.
 4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 B do siwz.

Etap I

 1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
 2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
 3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.
 4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.
 5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
 6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

 1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
 2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
 3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.
 4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

Całość dokumentacji w załącznikach poniżej: