USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.37.2018 - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Dietetyka” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.37.2018 - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Dietetyka” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Znak sprawy: ZA.272.37.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Dietetyka” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: