ZA.272.36.2018: USŁUGI - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. | Urząd

Strona główna

ZA.272.36.2018: USŁUGI - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

status: zamknięte

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USŁUGI: Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

KTÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Ochotnica Górna oraz obrębu Tylmanowa w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. Celem prac jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2101/2017). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 1034/2016) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia i obejmuje:

1.1.  Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

1.2.  Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.

1.3.  Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.

1.4.  Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

1.5.  Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.

1.6.  Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

1.7.  Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.

1.8.  Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

1.9.  Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.

1.10. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Ochotnica Górna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 A do siwz.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Tylmanowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 B do siwz.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.