Zapytanie ofertowe pozaustawowe na dostawę bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu | Urząd

Strona główna

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na dostawę bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

status: zamknięte

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „rozeznania rynku” uprzejmie zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:             

 

Dostawę bonów towarowych w formie papierowej stanowiących świadczenie dla pracowników z ZFŚS.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

34-424 Szaflary

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o łącznej szacunkowej wartości nabywczej 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100) w nominałach po 50zł. (480 sztuk).

2. Warunki realizacji zamówienia:

 1. pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003r. Nr 153, poz. 1503);
 2. bony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych);
 3. każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i  usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz dodatkowo umożliwiać nabywanie towarów  i usług w branżach m.in. spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, odzieżowej;
 4. Zamawiający, ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji, aktywacji, ubezpieczenia itp.
 5. nabywanie towarów i usług musi być możliwe w punktach handlowych położonych w szczególności na terenie miast Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Zakopane. W załączeniu należy dołączyć aktualny wykaz punktów handlowych wraz z adresami.
 6. dostawa transportem, na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego: Zaskale,ul. Kardynała Karola Wojtyły 136;
 7. dostawa bonów w terminie najpóźniej do dnia 30.11.2018r. w godzinach od 7ºº do 14ºº.
 8. faktura/rachunek za bony winna być dostarczona Zamawiającemu wraz z bonami z zastrzeżeniem, iż inna forma dowodu zakupu (np. nota) nie zostanie przyjęta;
 9. dane do faktury/rachunku:

Nabywca :                                                                       

Powiat Nowotarski
ul. Bolesława Wstydliwego 14                                                             

34-400 Nowy Targ
NIP 735-21-75-044                                                                  

Odbiorca :                                                                       

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu                                                  

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136                                                         

34-424 Szaflary

                                                      

 1. zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

3. Kryterium wyboru oferty.

Kryteria oceny ofert:

 1. ilość miejsc realizacji bonów  –  70%;
 2. termin realizacji bonów – 30%.

Kryterium „a”

Łączna liczba placówek handlowych realizujących bony towarowe położonych w szczególności na terenie miast Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Zakopane, zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W tym kryterium oferta może uzyskać max. 70 pkt.

Ocena będzie obliczona wg wzoru:

LP (liczba placówek) = LPO (ilość placówek oferty badanej) / LPN (największa liczba placówek w badanych ofertach) x 100 x 70

Kryterium „b”

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał deklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) termin ważności bonów liczony na dzień składania ofert, według poniższej tabeli:

Lp.

Okres ważności bonów (w miesiącach)

 Liczba punktów

1

powyżej 24 miesięcy

30

2

od 12 miesięcy do 24 miesięcy

20

4

od 6 miesięcy do 12 miesięcy

10

5

do 6 miesięcy

5

 

4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia: Joanna Fryźlewicz tel. 18 265 55 92, e-mail: ksiegowosc@dpssmrek.nowotarski.pl

5. Oferty należy składać:

a) pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy;

b) drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl;

c) faksem na numer 18 266 12 80;

w terminie do dnia: 20.11.2018r. do godz. 9ºº.

6.  W przypadku składania ofert w sposób opisany w:

a) pkt 5a – zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz ofertowy) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – dostawa bonów towarowych”.

b) pkt 5b oraz 5c należy przesłać wypełniony i podpisany druk formularza oferty.