Zapytanie ofertowe - ZA.271.362.2020 - Usuwanie z dróg powiatu nowotarskiego na parking strzeżony pojazdów | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zapytanie ofertowe - ZA.271.362.2020 - Usuwanie z dróg powiatu nowotarskiego na parking strzeżony pojazdów

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 28.10.2020r.

Nasz znak: ZA.271.362.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na usuwaniu z dróg powiatu nowotarskiego na parking strzeżony pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.).

Miejsce realizacji usług - granice administracyjne Powiatu Nowotarskiego.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

- usuwanie z dróg powiatu nowotarskiego pojazdów, obejmujące: załadunek, transport na parking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                  i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej   (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2285);

z tytułu wykonywanych usług;

- wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z załadunkiem na miejscu zdarzenia, transportem na parking strzeżony oraz rozładunkiem na parkingu strzeżonym pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie;

- wykonawca będzie zobowiązany do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi na wniosek osób do tego uprawnionych zgodnie z art. 130a ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.).;

- wykonawca będzie zobowiązany do 24-godzinnej dyspozycyjności, ciągłości świadczonych usług przez 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Nowotarskiego:

 1. Maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia – 60 min.
 2. Realizacja każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi całodobowo przez 7 dni w tygodni.
 3. Usuwanie pojazdu z drogi i przekazywanie go na parking strzeżony, wskazanym przez Zamawiającego, po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów.
 4. Odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
 5. Uporządkowanie miejsca, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
 6. Bezpośrednio lub w dniu następnym po usunięciu lub odstąpieniu od usunięcia pojazdu przesłanie drogę mailową kopii (skanu) Decyzji usunięcia pojazdu.
 7. Naliczanie opłaty za odstąpienie usunięcia pojazdu i bezpośrednio lub w dniu następnym po odstąpieniu przesłanie drogę mailową kopii (skanu) Naliczenia opłaty.
 8. Dostarczenie do Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu do
  5 dnia każdego miesiąca, wykazu pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Nowotarskiego w miesiącu poprzednim oraz oryginału/ów Dyspozycji usunięcia pojazdu/ów oraz oryginału/ów Naliczenia opłaty za odstąpienie od usunięcia, jeżeli było zrobione.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Naczelnik Wydziału Komunikacji 
  i Transportu – Jan Gabor w pokoju nr 2.30 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (0-18) 26-13-822.
 10. Szacowana ilość świadczonych usług.

Lp

Opis

 

Rodzaj pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC)

Planowana ilość operacji w okresie roku

 
 

1

2

3

 

1.

Rower lub motorower

5

 

2.

Motocykl

5

 

3.

Pojazd o DMC do 3,5 T

75

 

4.

Pojazd o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t

5

 

5.

Pojazd o DMC powyżej 7,5 t do 16,0 t

5

 

6.

Pojazd o DMC powyżej 16,0 t

15

 

7.

Pojazd przewożące materiały niebezpieczne

2

 

8.

Odstąpienie od usuwania pojazdu

10

 

UWAGA !!! Szacunkowa ilość świadczonych usług ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość świadczonych usług w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

 1. Zamawiający oczekuje ustalenia jednej ceny za odstąpienie od usuwania pojazdu, a w przypadku gdyby ta cena przekroczyła w jakimś rodzaju pojazdu cenę zaproponowaną w ofercie to cena za odstąpienie w tym rodzaju wynosiła będzie cenę zaproponowana w ofercie.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3.  Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudzień 2021r.

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jan Gabor,
  tel. (0-18) 26 13 822, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - Iwona Waksmundzka, Inspektor ds. zamówień publicznych – Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk- Maciasz, Marta Rajca, tel. (0-18) 26 61 340.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06-11-2020 r.  do godz. 10:00  drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.      Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą według kryterium:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

60% (60% = 60,00 pkt)

2.

Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia.

40% (40% = 40,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium.

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

Ad. 1 -   Kryterium „ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

 *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

 

Ad. 2 –   Kryterium „Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie czas w jakim Wykonawca przybędzie na miejsce zdarzenia. Maksymalny czas na przybycie na miejsce zdarzenia wynosi 60 minut.

 

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie do 30 minut otrzyma 40 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie od 31 do 45 minut otrzyma 20 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie od 46 do 60 minut otrzyma 10 pkt.

*              Oferowaną ilość minut czasu reakcji – maksymalnego czasu przybycia na miejsce zdarzenia Wykonawca podaje w formularzu oferty.

    **           W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypełni wymaganego pola w formularzu oferty, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym czasem (60 minut) i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 10 (dziesięć) punktów za przedmiotowe kryterium.

   ***                     Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium to 40.

   ****        Uwaga! Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia wynikający z oferty będzie dla Wykonawcy wiążący.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

 

7.    Warunki udziału w postepowaniu:

 1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowaniem niezbędnym sprzętem potrzebnym do należytej realizacji przedmiotu usług.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego w formularzu oferty oświadczenia Wykonawcy.

 1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej   
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł w zakresie usług usuwania pojazdów na jedno zdarzenie.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego w formularzu oferty oświadczenia Wykonawcy.

8.  Informacja o podwykonawstwie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia 
        przy udziale podwykonawców.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych.

Załącznik nr 3 – Projekt Umowy (wraz z załącznikami)

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340