Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Powiatu Nowotarskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.Zarządzenie Nr 148 /2014

Starosty Powiatu Nowotarskiego

z dnia 01 sierpnia 2014r.


w sprawie:ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

§ 2

Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

  1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

§ 3

Przedmiot konsultacji

1.Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Nowotarskiego na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

§ 4

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 sierpnia 2014 roku

  2. Termin zakończenia konsultacji: 20 sierpnia 2014 roku.

§ 5

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego.

§ 6

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do

dnia 20 sierpnia 2014 roku:

1) elektronicznie na adres: bezpieczeństwo@nowotarski.pl,

3) faxem na numer (18) 26 61344,

4) Na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul.

Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy urzędu.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi” oraz będzie dostępny od w/w terminu w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 20 sierpnia 2014 roku

5. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy

2015”.

6. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 06 sierpnia

2014 r. bądź po dniu 20 sierpnia 2014 r. ( przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji)

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania

organizacji.

§ 7

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Wydział Polityki

Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym

Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Polityki Społecznej

i Bezpieczeństwa – osoba do kontaktu – Pani Magdalena Węgrzyn.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki do pobrania: