Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarządzenie Nr 96/2018

Starosty Powiatu Nowotarskiego

z dnia 18.09.2018r.

w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz.450)

Na podstawie Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450) na rok 2019.

 

§ 2

Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uzyskania uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Nowotarskiego.

 

§ 3

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 18.09.2018 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji: 02.10.2018 r.

§ 4

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego, zwane dalej organizacjami.

 

§ 5

Forma i miejsce konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać:

1) elektronicznie na adres: biuropr@nowotarski.pl,

2) faxem na numer (18) 2661344,

3) pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy urzędu, przy czym za datę zgłoszenia uznaje się dzień wpływu formularza konsultacji na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,

2. Uwagi i opinie można zgłaszać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. W przypadku składania formularza w kopercie lub elektronicznie na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: "KONSULTACJE: uchwała o programie współpracy 2019".

4. Nie będą uwzględniane: opinie i uwagi:

1) przekazane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,

2) złożone poza okresem trwania konsultacji tj. przed 18.09.2018 r.  i po 02.10.2018 r.,

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania

podmiotu uprawnionego do wzięcia udziału w konsultacjach.

5. Projekt uchwały podlegający konsultacjom oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl - w zakładce ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi” oraz będzie dostępny w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

§ 6

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Biuro Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Biurze Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,  tel. 018 2661341.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.