Rozpoznanie rynku na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Rozpoznanie rynku na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa - pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych w Biurze ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce mającego swą siedzibę w Budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Zamówienie finansowane w całości ze środków publicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk tel. ( 018) 26 61 340.

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w pokoju nr 3.09 -sekretariat (II piętro),

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl. do dnia: 29.04.2015r. do godz. 1100.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa : Usługa – pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych w Biurze ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zadania - 100%